Cel pobytu

Pobyt z zabiegami medycznymi
Wybrano podkategorie: 16
?
Wybieram nocleg + usługi Turnusy, pakiety, pobyty weekendowe wraz z noclegiem
Wybieram tylko nocleg Bez dodatkowych zabiegów medycznych ?

Pakiety weekendowe

 • Wszystkie pakiety
 • Pakiety SPA & Wellness
 • Pakiety okazjonalne
 • Profilaktyczno lecznicze

TURNUSY OK. 7 DNIOWE

 • Wszystkie 7 dniowe
 • Sanatoryjne
 • Profilaktyczne
 • Specjalistyczne

TURNUSY OK. 14 DNIOWE

 • Wszystkie ok. 14 dniowe
 • Sanatoryjne
 • Profilaktyczne
 • Specjalistyczne

TURNUSY OK. 21 DNIOWE

 • Wszystkie ok. 21 dniowe
 • Sanatoryjne
 • Profilaktyczne
 • Specjalistyczne

Przyjazd

19 piątek sierpień 2022
Elastyczne daty:
- 0 dni +

Wyjazd

20 sobota sierpień 2022

Elastyczne daty (+/- 5 dni)

Kobiety - 0 +
Mężczyźni - 0 +
Dodaj lub edytuj opcje
Wybranych filtrów: 0
Osoby towarzyszące - 0 + ?
 • Dostawka ?
 • Super oferty ?
 • Oferty last minute ?
 • Oferty first minute ?
 • Oferty "Nie czekaj na weekend" ?
0-2 lat - 0 +
2-12 lat - 0 +

Regulamin korzystania ze strony internetowej

Definicje:

 

 1.  Administratorem Serwisu [zwanym dalej Administratorem] jest Anna Czyszczoń z siedzibą w Nowym Korczynie przy ulicy Stopnickiej 16, 28-136 Nowy Korczyn, nr NIP: 6551594955, nr REGON: 260106754.
 2. Możesz skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych osobowych pisząc na adres: joannaszewczyk@lawendowyzdroj.pl lub telefonując pod numer: 530-138-148.
 3. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu.
 4. Usługodawcą jest Pensjonat Lawendowy Zdrój, z siedzibą w Zbludowicach, przy ulicy Korczyńskiej 27a lub inny Organizator Usług, z którym Pensjonat Lawendowy Zdrój podpisze odpowiednią umowę.
 5. Usługobiorcą jest Użytkownik, który  dokona zakupu poprzez Serwis.
 6. Serwis jest to strona internetowa, która świadczy usługi hotelarskie. Serwis prezentuje również praktyczną informację turystyczną.
 7. Organizator Usług – przedsiębiorca, który na zlecenie Usługobiorcy i w jego imieniu, zawiera umowę z Usługodawcą.
 8. Organizator Usług na mocy umowy zawartej z Lawendowym Zdrojem świadczy usługi dla Usługobiorców. Organizator usług jest odpowiedzialny przed klientem za jakość usługi przewidzianej w umowie, natomiast Lawendowy Zdrój jest odpowiedzialny za jakość zakwaterowania.
 9. Warunki techniczne - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.

I. Postanowienia wstępne

 1. Każdy, kto przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 2. W kwestii płatności w formie e-przelewu, Usługodawca zawarł umowę z firmą Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 634-26-61-860.

II. Warunki techniczne konieczne do korzystania z serwisu

 1. Aby korzystać z usług oferowanych przez Serwis, konieczne jest zainstalowanie przeglądarki internetowej wraz z programem Flash oraz posiadanie poczty internetowej (e-mail).

III. Reklamacje

 1. Reklamacje należy przesłać drogą mailową na adres info@lawendowyzdroj.pl w ciągu 7 dni roboczych od daty zaistnienia podstawy reklamacyjnej. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 20 dni roboczych.
 2. Administrator nie oferuje żadnych towarów konsumpcyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000.22.271 ze zm.), a w związku z tym zapisy w/w ustawy nie mają zastosowania do sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem Serwisu.

IV. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik korzysta ze wszelkich informacji dostępnych w Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 2. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w Serwisie oraz za podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

V. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na informacjach przedstawionych w Serwisie, w szczególności na wzorach klauzul umownych, umów, regulaminów, ofert i innych oświadczeń woli.
 2. Wszelkie informacje publikowane w Serwisie nie są czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego, jak również nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów prawa. Wszystkie informacje publikowane w Serwisie są bezpłatne i powszechnie dostępne dla każdego użytkownika Internetu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z usług podmiotów polecanych przez Administratora w Serwisie bądź reklamujących się w Serwisie.
 4. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Administratora, wiadomości, iż w Serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, podejmie on odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Administrator Serwisu nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za powstałe bez jego winy szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia Użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do Serwisu, korzystania z niego lub przeglądania jego stron bądź z pobrania z Serwisu jakichkolwiek materiałów.

VI. Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z funkcji komentarzy i opinii

 1. Administrator nadzoruje moderowanie komentarzy i opinii, przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat wysłane pod info@lawendowyzdroj.pl.
 2. Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika bez podania przyczyny.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo wyłączenia funkcji komentarzy i opinii bez uprzedzenia i podawania przyczyny.
 4. Administrator ma prawo dokonania zmiany w profilu Użytkownika, szczególnie jeśli uzasadnione są zapewnieniem prawidłowego działania funkcji komentarzy i opinii.
 5. Administrator ma prawo przenosić, łączyć oraz usuwać wybrane komentarze i opinie.
 6. W komentarzach i opiniach obowiązkowo należy przestrzegać zasad etykiety.
 7. Wypowiedzi powinny być kulturalne, pisane zgodnie z zasadami gramatycznymi i stylistycznymi języka w którym są pisane, zgodne z polskim prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się w szczególności:
  • używania wulgaryzmów, dotyczy to także wulgaryzmów w obcych językach;
  • aktywnego używania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę lub specjalnego zakładania kolejnego konta aby uniknąć nadzoru;
  • powtórnego wysyłania uprzednio skasowanych przez Administratora komentarzy i opinii;
  • obrażania innych użytkowników umieszczających komentarze bądź opinie;
  • umieszczania plików (w tym zdjęć) powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszające dobra osobiste;
  • umieszczania reklam bądź treści sugerujących skorzystanie z usług konkretnego podmiotu konkurencji, w tym świadczonych przez użytkownika a niedostępnych do rezerwacji za pośrednictwem Serwisu (prawo do umieszczania informacji tego typu przysługuje wyłącznie administratorowi serwisu);
  • umieszczania odnośników do nielegalnie rozpowszechnianych treści chronionych prawem autorskim, jak również umieszczanie jakichkolwiek plików zawierających dzieła i treści chronione prawem własności intelektualnej na rzecz innych osób, niż osoba je zamieszczająca (zamieszczenie dzieła lub treści jest dopuszczalne tylko po wcześniejszym uzyskaniu wyraźnej zgody osoby, której przysługują prawa do dzieła lub treści chronionych prawem).


VII. Zastrzeżenia techniczne

 1. Ze względu na techniczne ograniczenia, Administrator nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Administrator nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w Serwisie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
 2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 3. Administrator nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

VIII. Prawa autorskie

 

 1. Zarówno układ treści zawarty w Serwisie jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne (komentarze, artykuły, felietony), zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez prawo autorskie. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich zamieszczonych w serwisie pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie w celu innym niż do użytku osobistego, a więc m.in. do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części, odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego i może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Administratora i na warunkach określonych przez niego.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i prowadzenia działalności handlowo-usługowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są z zachowaniem odpowiednich wymogów (określonych w wymienionej wyżej ustawie), w bazie danych, której administratorem jest Administrator. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane osobom trzecim.
 3. Wysłanie przez Użytkownika listu elektronicznego (e-mail) na którykolwiek adres e-mail podany w Serwisie, jest równoznaczne z udzieleniem Administratorowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz na wykorzystanie przez niego środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.), w celach związanych wyłącznie z zakresem działania Serwisu, określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Otrzymując dostęp do stron Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet bądź telefonię nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na zniekształcenie, utratę bądź ingerencję osób trzecich.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych jest umowa pomiędzy Panią/ Panem, a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Pani/ Pana danych jest niezbędne.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 8. Pani/ Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat od dnia rozwiązania Umowy.
 9. Pani/ Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznymprzetwarzającym dane w imieniu Administratora, np. Firmie księgowej itp.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/ Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 12. Ma Pani/ Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 13. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 14. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
 15. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu prawo do:
  • informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
  • w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
  • w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora". W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
  • aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Panią/Pana o zgodę (np. w sytuacji zapisu do newslettera). Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
  • jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych;


X Bezpieczeństwo

Lawendowy Zdrój przykłada szczególną uwagę do zagwarantowania użytkownikom najwyższego stopnia bezpieczeństwa. Informujemy, iż podawane przez naszych Użytkowników dane personalne, jak i bankowe są szyfrowane za pomocą połączenia SSL (Secure Socket Layer). Połączenie SSL jest najlepszą formą zabezpieczania danych dostępną dla wszystkich stron internetowych.

Zauważ, że znakiem bezpiecznego połączenia jest znak kłódki przy adresie URL. Adres URL zaczyna się od liter https:, a nie http:, co również jest gwarancją bezpiecznej wymiany informacji między serwerem Lawendowy Zdrój a komputerem użytkownika.

Strona zdobyła swoje uznanie poprzez poważne traktowanie kwestii prywatności danych w Internecie oraz ścisłe monitorowanie zasad określonych przez Komisję Europejską w dziedzinie bezpieczeństwa sieci.

Zgodnie z zasadami Polityki prywatności i ochrony danych osobowych nie udostępniamy żadnych informacji dotyczących profili innych Użytkowników.
Nasz Dział Obsługi Klienta na bieżąco sprawdza stan połączenia, dzięki czemu jesteśmy w stanie bardzo szybko zidentyfikować problemy mogące zagrozić bezpieczeństwu użytkowników serwisu.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Kontakt

48 41 241 22 10
48 530 138 148
info@lawendowyzdroj.pl
ul. Korczyńska 25
Busko Zdrój - Zbludowice
Polska

Zamów rozmowę

Porozmawiaj z recepcją on-line
Jesteśmy dostępni dla Ciebie
codziennie przez 24 godziny!

Newsletter

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami!

Zapisz się do naszego bezpłatnego biuletynu informacyjnego, dzięki któremu żadna nasza nowość w ofercie oraz promocja Cię nie ominie.
Lawendowy Zdrój to nowo powstały pensjonat medyczny, który zapadnie w pamięć wielu kuracjuszom ze względu na unikalnie zaprojektowane tematyczne wnętrza. Specjalizujemy się w holistycznym podejściu do leczenia. Oferujemy zabiegi z wykorzystaniem kąpieli siarkowych oraz metody leczenie z zakresu Holistycznej Medycyny Manualnej. Dysponujemy rozbudowaną strefą SPA & Wellness z kompleksem saun, jacuzzi, grotą solną oraz restauracją, która serwuje zdrowe i smaczne dania mięsne i wegetariańskie. Zapraszamy do Lawendowego Zdroju na turnusy sanatoryjne, specjalistyczne turnusy lecznicze, warsztaty jogi, psychoterapię indywidualna i grupową, a także relaksacyjne weekendy. Jednym słowem wszystko dla ciała, umysłu i duszy. Z troski o urodę i ciało, w Lawendowym Zdroju powstało kompleksowe centrum SPA & Wellness. Oferujemy lecznicze i relaksacyjne masaże, zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało. W tym miejscu nasi goście w atmosferze spokoju i relaksu mogą również skorzystać z jacuzzi, kompleksu saun oraz groty solnej.

Rekomendowani Partnerzy Sanatorium i Hotelu **** Lawendowy ZdrójProjekt "Centrum holistycznej turystyki medycznej" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżet państwa
...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...