Regulamin

Regulamin

Regulamin

Regulamin Pensjonatu Lawendowy Zdrój Medycyna i SPA

 

1. Właścicielem i Administratorem Pensjonatu Lawendowy Zdrój jest Anna Czyszczoń z siedzibą w Nowym Korczynie przy ulicy Stopnickiej 16, 28-136 Nowy Korczyn, nr NIP: 6551594955, nr REGON: 260106754 (dalej Lawendowy Zdrój). Pensjonat Lawendowy Zdrój**** Medycyna i SPA ma swoją siedzibę przy ul. Korczyńskiej 25, 28-100 BUSKO- ZDÓJ/ ZBLUDOWICE

2. Regulamin Lawendowego Zdroju stanowi zasady wynajęcia pokoi i korzystania z jego infrastruktury.

3. Opis pokoi, cennik świadczonych usług oraz opis zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie Lawendowego Zdroju: www.lawendowyzdroj.pl

4. Aktualny regulamin i cennik usług jest dostępny do wglądu również w Recepcji Lawendowego Zdroju. 

a. Ceny przedstawione w cenniku zawierają podatek VAT.

b. Ceny podane w cenniku nie uwzględniają opłaty uzdrowiskowej. 

c. Wysokość ceny za pobyt w Lawendowym Zdroju uzależniona jest od długości pobytu, wybranej opcji wyżywienia, standardu i wielkości pokoju i otrzymanych rabatów;

5. Lawendowy Zdrój świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe, medyczne i inne, zgodnie z profilem działalności.

6. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Lawendowym Zdroju (w zalezności od informacji znajdujących się w potwierdzeniu rezerwacji). 

7. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

8. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa lub czas trwania pakietu pobytowego jeżeli Gość się na niego zdecydował. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 12:00  w dniu wyjazdu. 

a. Lawendowy Zdrój na specjalne życzenie może odpłatnie przyśpieszyć lub wydłużyć dobę hotelową – w miarę dostępności pokoju. Ostatecznego potwierdzenia dokonuje pracownik recepcji na wniosek Gościa na dzień przed przyjazdem (przyspieszenie doby) lub w dniu wyjazdu (wydłużenie doby). 

b. Życzenie przedłużenia o kolejną dobę hotelową Gość powinien zgłosić w recepcji najpóźniej  do godz. 10:00 na dzień przed planowanym wymeldowaniem. Recepcja potwierdza możliwość w miarę dostępności pokoi. W przypadku Gości nieprzestrzegających niniejszego regulaminu recepcja może odmówić wydłużenia pobytu. 

9. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w Lawendowym Zdroju, nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju.

10. W Lawendowym Zdroju obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00.

11. Osoby nie zameldowane w Lawendowym Zdroju przebywać mogą w obiekcie jako Goście osób zameldowanych w Lawendowym Zdroju, między godziną 8.00, a 22.00 po uprzednim poinformowaniu recepcji. Po godz. 22.00 recepcja ma obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających w pokoju. 

12. Potwierdzenie dokonanej rezerwacji polega na wpłacie zadatku w wyznaczonym w potwierzdzeniu rezerwacji czasie i wysokości. Uiszczenie wymaganej kwoty zadatku oznacza potwierdzenie rezerwacji i jest równoczesne z zawarciem umowy oraz akceptacją jej warunków.

13. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę.

14. Wysokość opłat za pobyt nie podlega zmniejszeniu, jeśli Gość z własnej woli skróci pobyt.

15. W przypadku pobytów, których cena zawiera posiłki nie ma możliwości zamiany niewykorzystanych posiłków na inne usługi.

16. Zabrania się imprez lub głośnych spotkań bez zgody Recepcji Lawendowego Zdroju.

17. Zabrania się wynoszenia naczyń z jadalni do pokoi by uniknąć sytuacji, kiedy gość zniszczy/ poplami wykładzinę.

18. W przypadku nie korzystania przez Gości z posiłków lub zabiegów znajdujących się w zakupionym pakiecie pobytowym Lawendowy Zdrój nie zwraca za nie kosztów ani nie dokonuje żadnych odliczeń.

19. Korzystanie ze strefy Wellness jest możliwe tylko po wcześniejszym przeszkoleniu przez personel. Szkolenie to pozwala na zachowanie komfortowych warunków dla wszystkich użytkowników. 

20. Lawendowy Zdrój dysponuje dwoma parkingami: ten znajdujący się przed obiektem jest dodatkowo płatny, drugi znajdujący się z tyłu obiektu jest bezpłatny dla Gości Lawendowego Zdroju.

a. Lawendowy Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

21. Zagubienie karty do pokoju wiąże się z koniecznością zapłaty kary umownej w wysokości 50 zł.

22. Lawendowy Zdrój może:

a. odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które naruszają zapisy Regulaminu z jednoczesna utratą wszystkich wykupionych usług lub

b. nałożyć karę umowną na pokrycie szkód w wysokości adekwatnej do rodzaju uszkodzenia z uwzględnieniem rodzaju uszkodzenia, kosztu sprzętu potrzebnego do naprawy, materiału i montażu lub

c. zażądać wpłaty kaucji (stosowanej najczęściej w przypadku grup podwyższonego ryzyka), a która może zostać zajęta na poczet pokrycia szkód.

23. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.

24. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia, zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez jego gości lub naruszenie bezpieczeństwa poprzez nieuzasadnione włączenie systemu przeciwpożarowego – wartość materialną określa Dyrekcja Lawendowego Zdroju. 

25. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju Lawendowego Zdroju. 

26. Na terenie Lawendowego Zdroju obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji (także na balkonach i tarasach przynależnych do pokoi). Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Niestosowanie się do zakazu wiąże się z naliczeniem kary umownej w wysokości 500 zł. Lawendowy Zdrój zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za dodatkowe sprzątanie pokoju lub innych powierzchni hotelowych związane z nietypowym zabrudzeniem.

27. Lawendowy Zdrój może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Pensjonatu niszcząc mienie hotelowe, wyrządzając szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Pensjonatu.    

28. Rezerwacji w obiekcie mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i dysponują dowodem osobistym lub paszportem. Dzieci do lat 18 mogą przebywać na terenie Lawendowego Zdroju pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

29. Dzieci do lat 18 mogą korzystać z infrastruktury Lawendowego Zdroju tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. Za wszelkie straty/ zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekuni.

30. Lawendowy Zdrój świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących, jakości usług prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie recepcji. 

31. Na życzenie Gościa Lawendowy Zdrój świadczy nieodpłatnie następujące usługi: 

a. udostępnienia akcesoria dla dzieci i osób niepełnosprawnych (łóżeczko turystyczne, krzesełko do karmienia dzieci, stołek pod prysznic). 

b.  udostępnienia żelazka i deski do prasowania. 

32. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. Koszt odesłania rzeczy jest jedynie szacowany – ostateczny koszt określa firma świadcząca usługę. W przypadku braku takiej dyspozycji Lawendowy Zdrój przechowa przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego czasu pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub utylizowane.

33. Lawendowy Zdrój jest ubezpieczony w zakresie określonym odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. Gość jest zobowiązany zawiadomić recepcję Lawendowego Zdroju o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność Lawendowego Zdroju z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych przedmiotów jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie były przetrzymywane w sejfie recepcyjnym. Odpowiedzialność Lawendowego Zdroju jest ograniczona również w przypadku, kiedy Gość nienależycie zabezpieczył pokój – należy sprawdzić zamknięcie pokoju po każdym jego opuszczeniu. 

34. Wybrane obszary Lawendowego Zdroju są monitorowane. 

35. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych przez Lawendowy Zdrój usług. 

36. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Lawendowego Zdroju. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Lawendowy Zdrój usług w formie pisemnej (nie później niż 7 dni od jej zaistnienia). Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

37. Lawendowy Zdrój nie przyjmuje zwierząt- w tej sprawie prosimy o kontakt z Recepcją.

38. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi.

39. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Lawendowy Zdrój na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej oraz dostępnych w recepcji Lawendowego Zdroju. 

40. Podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi, subskrypcji Newslettera lub zamówienia kontaktu.

41. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) 

Dziękujemy za stosowanie się do zasad określonych niniejszym regulaminem, mających na celu zapewnienie komfortowego pobytu i bezpieczeństwa naszych Gości.

Oferty Specjalne
Tylko dla Ciebie